PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Bởi: Trung


Nhiều lời khuyên đúng nhưng tôi thấy chất chứa sự hận thù trong đó. Mà hận thù là mầm mống của trả thù. Mà trả thù là thế nào thì chắc phải chuyển qua mục Lời Phật Dạy.
Tất cả các lời khuyên đều thiếu đi sự giải thích, chỉ kêu người khác nên làm gì mà thiếu giải thích lý do vì sao nên làm vậy. Tôi gọi nó là áp đặt.