Trường có thế mạnh các ngành du lịch, văn hóa nghệ thuật và kinh tế. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, có KTX cho sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật và Du lịch Sài Gòn ACT