Giới thiệu trường cao đẳng Việt Mỹ đào tạo các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, ngân hàng,…..với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng đào tạo đảm bảo