Trường Đại học Bình Dương đào tạo các ngành như công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ thông tin, kiến trúc, tài chính ngân hàng, ngôn ngữ anh, công nghệ sinh học,…