Trường Đại học Văn Hiến đào tạo các ngành kế toán, công nghệ thông tin, logistic và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị khách sạn, quản trị kinh doanh,…