Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học (HUFLIT) đào tạo các nhóm ngành: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng,….