Khoa Luật Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)

Sứ mệnh của Khoa Luật là đào tạo ra những cử nhân Luật có kiến thức và kỹ năng hành nghề tư vấn, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực hiện chức năng của chuyên gia pháp lý tại các doanh nghiệp, có thể độc lập đưa ra đề xuất giải quyết tình […]