Ngành Nhân Học – Nghiên cứu về bản chất con người.

Ngành Nhân Học là gì? Nói nôm na nhân học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu bản chất của con người trong quá trình từ lúc chưa tiến hóa đến tận bây giờ. Nó nghiên cứu từ hình thái sinh học đến kinh tế – xã hội – văn hóa của cong người […]