Ngành Quốc tế học – Dành cho những người yêu thích khám phá

Tìm hiểu về ngành Quốc tế học: Quốc tế học (tiếng Anh là International Studies và viết tắt là IS) là ngành học nghiên cứu về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa trên toàn thế giới. Ở đây là mang tính toàn cầu. Ngành Quốc Tế Học có 3 chuyên ngành chính là Quan Hệ […]