Việt Nam học – ngành dành cho những bạn yêu thích văn hóa Việt Nam.

Cùng nhau tìm hiểu về ngành “tưởng quen mà lạ” Việt Nam Học này nào: Việt Nam học (tiếng Anh là Vietnamese Studies) là ngành khoa học nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam từ những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học… để […]